Ugledni čas 2015 – Građansko vaspitanje (SK)

Pred vama je ugledni čas iz Građanskog vaspitanja u VII razredu, pripremljen u septembru 2015. za konkurs Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Priprema za čas je na konkursu osvojila drugu nagradu i nagrađena je novčanom nagradom. Cela priprema je napisana na slovačkom jeziku.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  podporila školy a profesorov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách. V projekte sa mohli zúčastniť všetci učitelia, ktorí pracujú v triedach s vyučovacím jazykom slovenským, tak že zalali na NRSNM svoju ukážku hodiny, na ktorej sa použila súčasná IK technika (prezentáciu v Power Pointe, alebo inom programe s podobnými technickými možnosťami alebo prípravu na hodinu v elektronickej forme). Hodina musela byť realizovaná so žiakmi v slovenskej trie, teda aj prezentácia/ukážka má byť po slovensky. Komisia Výboru pre vzdelávania posúdila prihlášky a najúspešnejšie odmeníla:
– prvoumiestnená prezentácia získala interaktívnu tabuľu pre svoju školu a finančnú úhradu pre učiteľa, bola odprezentovaná na 6. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov v Báčskom Petrovci 10.10.2015
– ďalšie prezentácie získajli finančné úhrady pre učiteľa (počet ocenených určíla Komisia).
Všetky odovzdané prezentácie/ ukážky budú zverejnené na sajte Asociácie slovenských pedagógov a na sajte NRSNM.

Moja ukážková hodina bola jedna z tých ktoré získali finančnú úhradu. Pred vami je príprava pre tú hodinu.

Príprava pre hodinu
PREDMET Občianska výchova
Učiteľ Janko Takáč

https://takacjanko.wordpress.com/

Ročník: VIII. Trieda: 1
Vyučovacia téma Číslo 1
Názov Deti v súčasnom svete
Vyučovacia jednotka Číslo 5
Názov Univerzálnosť ľudských práv a práv detí:  Pôvod ľudských práv a práv detí – práva a potreby
Typ hodiny Spracovanie novej látky
Ciele Vzdelavací Vzdelavanie pre kompetentný, zodpovedný a činný život v demokratickej spoločnosti.
Výchovný Rozvoj zodpovednosti a rozhodnosti ako dôležitých charakteristík občanov.
Funkčný Formovanie  postojov, rozvoj schopností a prijatie hodnôt ktoré sú predpokladom pre kompetentný, zodpovedný a činný život v demokratickej spoločnosti. Rozumieť príčiny úspechu alebo neúspechu v dosiahnutí ľudských práv a práv detí v súčasnom svete. Spoznať všetky podmienky pre dosiahnutie najlepšieho záujmu dieťaťa v súčasnom svete.
Korelácia Korelácia s piatáckou látkou, ako aj s predmetmi dejepis, biologia a chémia. Taktiež, korelácia s profesionálnou orientáciou.
Vyučovacie metody Monologická: Prednáška, živá reč učiteľa, opisovanie, vysvetľovanie

Diskusiа: Argumentacia, debаtа, аnаlyzа prípadov, porovnanie

Dialogická: Heuristický dialog a dialog  v skupine

Práca s textom – písanie správy, pre skupinovú prácu

Ilustrativno – demonstračná: PP prezentacia, audio nahrávka, biela tabuľa

Tvar práce Čelná práca a skupinová práca ( 3 skupiny podľa ťažkosti úloh)
Vyučovacie zdroje §         Verbálne: reč učiteľa, diskusia a správy po skupinovej práce

§         Textualne: práca s lístkmi a zostavovanie správy

§         Vizuálne: PP prezentacia, biela tabuľa

§         Auditívne: Nahrávka

§         Technické: lap-top počitáč, projektor, softver

Pramene vedomostí §             príručka, internet,  tlač, televízia, encyklopédie, …
  OBSAH PRÁCE
 

Úvodná časť hodiny

 

Asi 15 min

 

Príprava žiakov – úvod do témy alebo do vyučovacej jednotky
Aktivity učiteľa Aktivity žiakov
1)     Motivačná aktivita: Učiteľ delí žiakov do troch skupín, zaraduje žiakov podľa schopností a ťažkosti úloh ktoré budú mať pred sebou:

–      I. skupina od XX členov (DS a SJ)

–      II. skupina od XX členov (TG a NM)

–      III. skupina od XX členov  (IP a AS)

Ak nie sú všetci žiaci dnes tuná, rozvrh sa mení, ale tak, aby v podstate skupiny zostáli rovne

 

 

2)      Úvodná aktivita I:

Rozhovor – opakujeme látku z  V.  triedy – ktoré ľudské práva poznáme?

Dobre, ale pre dnešnú hodinu v prvom pláne nám budú

Nasledovné základné ľudské práva:

–      Právo na život

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. Právo na život je jedno z osobnostných práv a morálna zásada, vychádzajúca z presvedčenia, že každá ľudská bytosť má právo na život a najmä, že by nemala byť nespravodlivo zabitá inou ľudskou bytosťou.

 

–      Právo na zdravie

Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia. Každý má právo požívať najvyššie dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia. 

 

–      Právo na vzdelávanie

Právo na vzdelanie patrí každému ako základné ľudské právo. Štát ho musí zabezpečiť bezplatne, a taktiež sa má postarať, aby bol vzdelávaný každý, teda vzdelávanie je do určitého stupňa povinnosťou. Tiež vyššie vzdelanie (stredné, vysoké školy…) má byť každému prístupné. Vzdelanie má mať takú kvalitu, aby plne rozvíjalo osobnosť človeka a viedlo ho ku konkrétnym hodnotám, ktorými sú: ľudské práva, porozumenie, znášanlivosť a priateľstvo medzi národmi, rasovými a náboženskými skupinami.

3)      Úvodná aktivita II: Učiteľ púšťa krátku nahrávku detského plaču. Po ukončení nahrávke, pýta sa žiakom nasledovné otázky:

–      (pre III skupinu) Čo ste počuli na snímke?

–      (pre II skupinu) Hovorí sa, že je ľudom nemožné ignorovať detský plač, čo si myslíte prečo?

–      (pre I skupinu) Čo si myslíte, prečo dieťa plače?

 

 

4) Učiteľ dáva do kopy všetko čo sme počuli od skupín a vysvetľuje že je detský plač spôsob neverbálnej komunikácie a že dieťa plačom vyjadruje nejaké svoje potreby, potreby ktoré má v tom momente

5) Učiteľ vysvetľuje ciele a úlohy dnešnej hodiny:

1) Počúvaju učiteľove inštrukcie a sadajú si do skupín tam kde ím je povedané. Ak sú všetci žiaci tuná, sadaju si podľa tohto rozvrhu:

–      I. skupina od XX členov (DS a SJ)

–      II. skupina od XX členov (TG a AM)

–      III. skupina od XX členov  (IP a AS)

2) Napočitujú ktoré ľudske práva ím zostáli v pamäti z V. ročnika

Počúvajú učiteľa a postavujú otázky ak ích majú

3)  Žiaci počúvaju nahrávku. Po ukončení, skupiny, jedna po jedna odpovedajú na učiteľove otázky:

– Počuli sme detský plač, plač dieťaťa, …

– Preto, lebo je hlasný, lebo je nepríjemný, preto lebo …

– Dieťa plače, lebo mu niečo chybuje, niečo mu je potrebné, žiada aby sme mu vymenili plienky, …

4)  Počúvajú učiteľa a postavujú otázky ak ích majú

5)     Počúvajú učiteľa a postavujú otázky ak ích majú

Hlavná časť hodiny

 

Asi 25min

Realizácia cieľov hodiny
Aktivity učiteľa Aktivity žiakov
1) Prednáška a Powerpoint prezentácia v úzadí

 

Maslowova pyramída potrieb:

 

Maslowova pyramída (potrieb) je hierarchia ľudských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943. Podľa tejto teórie má človek päť základných potrieb (od najnižších po najvyššie – spolu teda tvoria akúsi „pyramídu“):

 

 

 

Nedostatkové potreby sú

    Fyziologické potreby

    Potreba bezpečia, istoty

    Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

    Potreba uznania, úcty

(tieto sú nižšie položené potreby,  ALE  POZOR, fyziologicke potreby, potreba za pokojom a pohodlím, za bezpečim a istotou, – sú významnejšie a ich aspoň čiastočné uspokojenie je podmienkou pre vznik menej naliehavých a vývojovo vyšších potrieb)

 KORELÁCIA: BIOLOGIA A CHÉMIA – ľudské telo ako funguje?, čo mu treba pre život? 

 

 

Potreby bytia alebo rastové potreby

    Potreba sebarealizácie

(Za najvyššiu považuje Maslow potrebu sebarealizácie, sebaaktualizácie, sebauskutočnenia, sociálnej spolupatričnosti k niekomu alebo niečomu, tvorivosti,  postavenia čím označuje ľudskú snahu naplniť svoje schopnosti a zámery)

 

 

ZNAMENÁ,  MÁME:

 

Fyziologické potreby

 

Fyziologické potreby sú potreby organizmu a majú najvyššiu prioritu. Skladajú sa prevažne z týchto potrieb:

 

    potreba dýchania

    potreba regulácie telesnej teploty

    potreba vody

    potreba spánku

    potreba prijímania potravy

    potreba vylučovania

KORELÁCIA: BIOLOGIA A CHÉMIA – Ako naše telo reguluje telsnú teplotu? Prečo potrebujeme spánok? …

 

Potreba bezpečia, istoty

 

Hneď ako sú naplnené fyziologické potreby, začnú narastať potreby istoty:

 

    istota zamestnania

    istota príjmu a prístupu k zdrojom

    fyzická bezpečnosť – ochrana pred násilím a agresiou

    morálna a fyziologická istota

    istota rodiny

    istota zdravia

KORELÁCIA: BIOLOGIA  – Čo všetko patrí do zdravia jednej osoby?

 

Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

 

Po naplnení fyziologických potrieb a potrieb bezpečia prichádza tretia vrstva – sociálne potreby. Tie sa vo všeobecnosti skladajú z citových vzťahov ako napr.:

 

    priateľstvo

    partnerský vzťah

    potreba mať rodinu

KORELÁCIA: BIOLOGIA – Kto činí rodinu? Čo je to čo rodinu drží dovena?

 

Potreba uznania, úcty

 

Napĺňaním citových vzťahov rastie ďalšia vrstva sociálnych potrieb :

 

    potreba uznania

    potreba úcty

    potreba ocenenia

KORELÁCIA: PROFESIONÁLNA ORIENTÁCIA – Ktoré profésie sú dnes najviac uctievané?

 

Potreby bytia – Potreba sebarealizácie

 

Sebaaktualizácia – sebarealizácia je inštinktívna potreba naplniť svoje schopnosti a snaha byť najlepším akým len človek môže byť. Maslow definoval sebarealizovaných ľudí takto:

 

–      Prijímajú okolnosti života (vrátane seba) namiesto toho, aby ich odmietali alebo sa im vyhýbali.

–       Sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov.

–       Sú tvoriví.

–       Zaujímajú sa o riešenie problémov, často aj o riešenie problémov iných ľudí. Riešenie týchto problémov hrá v ich živote často kľúčovú rolu.

–      Cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia život.

–        Majú vnútornú etiku, ktorá je nezávislá od vonkajšej autority.

–      Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, ktorý možno považovať za objektívny.

KORELÁCIA: DEJEPIS – Známe historické osobnosti su sebarealizované preto lebo …

2)     Prvá úloha pre skupiny:

 – (pre III. skupinu) Napočítajte základné telesné a fyziologické potreby ako aj čo všetko patrí do potrieb bezpečia a istoty?

 

– (pre II. skupinu) Vysvetlite nám,  čo patrí do potrieb lásky, prijatia a spolupatričnosti?

 

– (pre I. skupinu) Čo si myslíte, ako by ste vysvetlili potrebu sebarealizácie?

–      Učiteľ pozoruje ako žiaci robia po skupinách, či všetci členovia skupín robia a po takých 5 minút práce začína diskúsiu:

Povedzte nám do ktorých záverov ste prišli, skupina III, skupina II. a skupina I. Ako ktorá skupina ukončí správu, učiteľ sa spytuje ostatným žiakom čo majú nejaké otázky alebo čo by mohli nejako doplniť to čo povedala skupina …

 

3)     Powerpoint prezentácia v úzadí

Vraciame sa na základné ľudské práva (3. slajd PP prezentacie):

–      Právo na život

–      Právo na zdravie

–      Právo na vzdelanie

KORELÁCIA: O. V. – PIATÁCKA LÁTKA

4)     Druhá úloha pre skupiny

– (pre III. skupinu) Ako sa vám zdá že korešpondujú právo na život a rozvoj, ako aj právo na zdravotnú ochranu s ľudskými potrebami, s ktorými ľudskými potrebami by ste spojili práva na život a na zdravie?

– (pre II. skupinu) Ako korešpondujú právo na  účasť, právo na ochranu od násilia a právo na život s rodičmi s ľudkými potrebami. S ktorými?

– (pre I. skupinu)  Ako korešpondujú právo na vzdelánie s potrebou sebarealizácie?

5.  Počúva, čo žiaci napísali a problematizuje správu každej skupiny. Snaží sa začať diskúsiu medzi skupinami o tom, kde boli v práve a kde neboli v práve. Dikúsia smeruje k záverom.

6) Záver – ľudské práva a práva detí majú svoj pôvod v ľudských potrebách. Človek je samostatná, racionálna a slobodná bytosť, bytosť ktorej treba umožniť uspokojenie všetkych jej potrieb. Len vtedy sa život človeka môže považovať za dôstojný a primeraný súčasnej dobe.

1) Pozorujú a počúvajú učiteľove reči, sledujú heuristický dialog s učiteľom, individuálne a po skupinách sa zapájaju do diskúsie s učiteľom, napočitujú vlastné príklady potrieb

2) Pracujú po skupinách, píšu a zostavujú správu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Po skupinách žiaci pracujú, píšu a potom aj čítaju správy a debatujú o tom čo napísali

3)     Sledujú prezentáciu a reč učiteľa.

4)     Práca po skupinách

– (pre III. skupinu) Debatujú a píšu správu o tom ako odpovedali na otázku ako korešpondujú právo na život a rozvoj, ako aj právo na zdravotnú ochranu s ľudskými potrebami, s ktorými ľudskými potrebami by ste spojili práva na život a na zdravie?

– (pre II. skupinu) Debatujú a píšu správu o tom ako odpovedali odpovedali na otázku  ako korešpondujú právo na  účasť, právo na ochranu od násilia a právo na život s rodičmi s ľudkými potrebami. S ktorými?

– (pre I. skupinu)  Debatujú a píšu správu o tom, ako odpovedali odpovedali na otázku  ako korešpondujú právo na vzdelávanie s potrebou sebarealizácie?

5. Diskutuju na základe učiteľovej problematizovácie správ a v smere uzáverov okolo ktorých sa všetci budú zhodovať

6. Ukončujú debatu a počúvaju učiteľov záver o tom ako ľudské práva maju svoj pôvod v ľudských potrebách.

Záverečná časť hodiny

 

Asi 5 min.

 Čo sme robili na hodine a čo budeme robiť na idúcej hodine?
Aktivity učiteľa Aktivity žiakov
1)     Postavuje otázku: Čo teda na konci možeme povedať o ľudských potrebách?

 

2)     Ako sú teda ľudské potreby viazané za ľudské práva?

3)     Na idúcej hodine sa budeme baviť témou ako sú  ľudské práva viazané za kultúru, tradíciu a za supeň ekonomického rozvoja spoločnosti. Za domácu si porozmýšľajte o kultúre, tradícii a stupni ekonomického rozvoja našej krajine.

1)     Odpovedajú na učiteľovu otázku

2)     Počúvaju učiteľov súhrn učeného o ľudských potrebách a ích viazanosti za ľudské práva

3)     Pripravuju sa za idúcu hodinu na ktorej sa budú učiť o viazanosti ľudských práv za kultúru, tradíciu a za supeň ekonomického rozvoja našej krajine.

 

Plan práce na tabuli

 

Biela tabuľa

 

Prvá úloha – tézy:

 

Pano 1

Správa III. skupiny

 

Pano 2

Správa II. skupiny

 

Pano 2

Správa I. skupiny

Bela tabla

 

Druhá úloha – tézy:

 

Pano 1

Správa III. skupiny

 

Pano 2

Správa II. skupiny

 

Pano 2

Správa I. skupiny

 

Powerpoint prezentacia Potreby a ľudské práva

 

 

Domáca úloha a príprava žiakov za idúcu hodinu:

Za domácu si žiaci majú porozmýšľať o kultúre, o tradícii a stupni ekonomického rozvoja našej krajine.

 

 

 

Samohodnotenie – evaluácia hodiny:

 

–          Čo sme sa nové naučili (nové pojmy)? ______________________________________________________________________

–          Ako sme spolupracovali? _________________________________________________

–          Ako sme sa cítili?  _______________________________________________________

–          Čo môžeme urobiť, aby nám výučba idúci raz bola úspešnejšia?  ______________________________________________________________________

–          ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s