Analize nastavnih časova (2013/2014)

PRED VAMA JE ODABIR IZVEŠTAJA O POSEĆENIM NASTAVNIM ČASOVIMA KOJE JE U TOKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE PEDAGOG ANALIZIRAO U SKLOPU PREDUZETIH AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU KVALITETA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U NAŠOJ ŠKOLI.

 

ANALIZA NASTAVNOG ČASA  I

NASTAVNIK:  YYY YYY

PREDMET:  Slovenský jazyk – Slovački jezik

ODELJENJE: V

BROJ UČENIKA: 8

NASTAVNA JEDINICA: Vzor Stroj – jednotné a množné číslo

TIP ČASA:  Obrada novog gradiva  

DATUM: 28. 01. 2014.

Uslovi organizacije časa

Nastavnica ima pregledan i uredan globalni godišnji plan, kao i operativni (mesečni) plan. Čas upisan u dnevniku se slaže sa operativnim (mesečnim) planom, dakle nastavnica ne kasni sa obradom gradiva.  Nastavnica ima kompletnu pisanu pripremu za čas. U pripremanju za čas nastavnica je koristila udžbenik.

 

Didaktičko metodička utemeljenost nastavnog časa

   Nastavnica je u pripremanju i uvođenju učenika u nastavni rad izvršila saznajnu (kognitivnu) pripremu učenika. Prvo je pregledala doma§e zadatke. Potom je zajedno sa učenicima ponovila najvažnije činjenice: Vzory, životné a neživotné – zajedno su ponavljali i aktualizirali ranije učeno gradivo (Ktore máme vzory?, ktoré sú životné?, ktoré sú neživotné? …), dakle podsećali su se i utvrđivali šta sve znaju a potrebno je za obradu novog gradiva.

   Cilj nastavnog časa je istaknut po završetku uvodnog dela (danas ćemo raditi …) i time je otpočela obrada novog gradiva. Dominantni oblik rada na času je i u uvodnom delu časa i u obradi gradiva bio frontalni rad a bilo je i pokušaja grupnog rada.

   Na času je korišćena verbalno – tekstualna metoda tj. predavanje i rad sa udžbenikom – rad na zadacima iz udžbenika (radimo zadatke na 52. i 59. strani zajedno …). Nastavnica je na času koristila tablu, kredu i udžbenik. Sistem učenja se odvijao putem predavanja i dijaloga sa učenicima. Na času nije ostvarena individualizacija rada, svi su radili isto gradivo istim tempom. Tek u jednom slučaju je nastavnica jednom učeniku posebno objasnila njemu nejasne pojmove. Nastavnik nije izvršio posebnu rekapitulaciju časa, zvonilo je pre kraja časa. Čas dakle nije završen na vreme. Na času nije bilo nediscipline.

Nastavni proces i položaj učenika u njemu

Na času je nastavnica razvijala kooperativne situacije učenja (ako jedan učenik ne zna odgovor javlja se drugi učenik), učenici su sarađivali. Verbalna komunikacija je tekla u smeru nastavnik-učenik i retko učenik-učenik. Nastavnica se kretala po učionici, najviše oko školske table, da bi pregledala domaće zadatke ipratila rad na zadacima. Kretanjem nije ometao pažnju učenika, kretanje je bilo u funkciji ostvarivanja bolje komunikacije i kontrole rada učenika. Nastavnica govori normalno i razumljivo.

Socio-emocionalna klima na času

Socio-emocionalna klima na času je bila uzorna. Odnos nastavnika i učenika se zasniva na međusobnom uvažavanju, nastavnik je blizak i u dozvoljenim okvirima tolerantan prema učenicima. Kritike i primedbe ne izriče nadmeno, niti sa elementima grubosti i vređanja.

 

 

Ostvarenost standarda iz oblasti nastava i učenje

 

Nastavnik primenjuje odgovarajuća didaktičko-metodička rešenja na času

2.1.1.

Nastavnik jasno ističe ciljeve časa

Nastavnica je istakla cilj časa

2.1.2.

Nastavnik daje uputstva i objašnjenja koja su jasna učenicima

Nastavnica je davala objašnjenja i trudila se da ih što bolje  pojasni učenicima

2.1.3.

Nastavnik ističe ključne pojmove koje učenici treba da nauče

Nastavnica je radila na tome  učenici zapamte najvažnije  – npr. diktirala je definicije i pisala na tabli

2.1.4.

Nastavnik koristi nastavne metode koje su efikasne u odnosu na cilj časa

Nastavnica je koristila pogodne nastavne metode  ali neke nije adekvatno razradila. Na primer rad po grupama.

2.1.5

Nastavnik postupno postavlja sve složenija pitanja-zadatke-zahteve

Nastavnica nije postavljala složenije zadatke-zahteve.

Nastavnik uči učenike različitim tehnikama učenja na času

2.2.1.

Nastavnik uči učenike kako da koriste različite načine-pristupe za rešavanje zadataka-problema

Nastavnica nije učila učenike različitim pristupima za rešavanje zadataka.

2.2.2.

Nastavnik uči kako da novo gradivo povežu sa prethodno naučenim

Novo gradivo je povezivano sa prethodno naučenim.

2.2.3.

Nastavnik uči učenike kako da povežu nastavne sadržaje sa primerima iz svakodnevnog života

Nastavnica jeste učila učenike kako da povežu nastavne sadržaje sa primerima iz svakodnevnog života – jedan deo časa je bio posvećen vaspitnom cilju razvijanja pravilnog odnosa preema slovačkom jeziku – to jest pojmovima Identitet (nacionalni) i Pripadnik (nacionalna pripadnost), a bavila semalo  i dijalektom kojim govore ljudi u Janošiku

2.2.4.

Nastavnik uči učenike kako da u procesu učenja povezuju sadržaje iz različitih oblasti

Nastavnica nije u dovoljnoj meri učila učenike kako da povežu nastavne sadržaje iz različitih oblasti. Mogla je npr. kod vaspitnog cilja razvijanja pravilnog odnosa preema slovačkom jeziku – to jest pojmovima Identitet (nacionalni) i Pripadnik (nacionalna pripadnost) – da poveže sa građanskim vaspitanjem

2.2.5.

Nastavnik uči učenike da postavljeju sebi ciljeve u učenju

Nastavnica nije učila učenike kako da postavljaju sebi ciljeve u učenju iako je mogla kroz konkretizaciju funkcionalnog cilja časa (razvoj pravilne svakodnevne komunikacije)

Nastavnik prilagođava rad na času O-V potrebama učenika

2.3.1.

Nastavnik prilagođava zahteve mogućnostima učenika

Nastavnica nije prilagođavala zahteve mogućnostima učenika – svi su radili isto gradivo, istim tempom.

2.3.2

Nastavnik prilagođava tempo rada različitim potrebama učenika

Nastavnica nije prilagođavala zahteve mogućnostima učenika – svi su radili istim prilično brzim tempom.

2.3.3.

Nastavnik prilagođava nastavni materijal individualnim karakteristikama učenika

Nastavnica nije prilagođavala nastavni materijal ind. mogućnostima učenika učenika

2.3.4.

Nastavnik posvećuje vreme učenicima u skladu sa njihovim obrazovnim i vaspitnim potrebama

Nastavnica nije posvećivala posebno vreme učenicima u skladu sa njihovim posebnim obrazovnim i vaspitnim potrebama

2.3.5

Nastavnik primenjuje specifične zadatke-aktivnsoti-materijale na osnovu IOP-a za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju (ako postoji IOP)

U odeljenju nema učenika koji rade po IOP

 

 

 

 

 

Učenici stiču znanja na času

2.4.1.

Učenici su zainteresovani za rad na času

Učenici su bili u dovoljnoj meri zainteresovani za rad na času

2.4.2.

Učenici aktivnos učestvuju u radu na času

Učenici su bili u dovoljnoj meri aktivni  na času

2.4.3.

Aktivnosti-radovi učenika pokazuju da su razumeli predmet učenja na času

Aktivnosti  učenika pokazuju da su razumeli predmet učenja na času mada je nastavnica mogla proveriti kako su razumeli oni slabiji učenici

2.4.4.

Učenici koriste dostupne izvore znanja

Svi  učenici imaju sve potrebne izvore znanja i koriste ih

2.4.5.

Učenici koriste povratnu informaciju da reše zadatak-unaprede učenje

Nastavnica je postavljala potpitanja i tražila da objasne svoje odgovore

2.4.6.

Učenici procenjuju tačnost odgovora-rešenja

Malo je bilo primera da su učenici proveravali tačnost odgovora

2.4.7.

Učenici umeju da obrazlože kako su došli do rešenja

Nastavnica je postavljala potpitanja i tražila da objasne svoje odgovore i učenici su u dobroj meri umeli da obrazlože

Nastavnik efikasno upravlja procesom učenja

2.5.1.

Nastavnik efikasno struktuira i povezuje delove časa

Čas nije optimalno podeljen i delovi nisu najbolje povezani i struktirani – na primer kod vaspitnog cilja razvijanja pravilnog odnosa preema slovačkom jeziku – to jest pojmovima Identitet (nacionalni) i Pripadnik (nacionalna pripadnost) – nastavnica je rad na tome bespotrebno ubacila u središnji-centralni deo časa iako je to moglo biti odrađeno u uvodu- kao motivaciona aktivnost.

2.5.2.

Nastavnik efikasno koristi vreme na času

Nastavnik nije optimalno koristio vreme i čas nije završen na vreme (zvonilo je pre kraja)

2.5.3.

Nastavnik na konstruktivan način uspostavlja i održava disciplinu u skladu sa dogovorenim pravilima

Nije bilo nediscipline na času

2.5.4.

Nastavnik funkcionalno koristi postojeća nastavna sredstva

Nastavnik je koristio knjigu, kredu i tablu na funkcionalan način

2.5.5.

Nastavnik usmerava interakciju među učenicima tako da je ova u funkciji učenja (koristi pitanja, ideje, komentare učenika za rad na času)

Nastavnica je postavljala pitanja i potpitanja i u skladu sa time obrađivala gradivo. Na času nije bilo dovoljno interakcije među učenicima

2.5.6

Nastavnik proverava da li su postignuti ciljevi časa

Nastavnica nije u dovoljnoj meri proveravala da li su ostvareni ciljevi nastavnog časa

Nastavnik koristi postupke vrednovanja koji su u funkciji daljeg učenja

2.6.1.

Nastavnik vrši ocenjivanje u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju učenika

Nije bilo ocenjivanja na času

2.6.2

Nastavnik prilagođava zahteve mogućnostima učenika

Zahtevi nisu prilagođavani – svi su radili isto gradivo istim tempom.

2.6.3

Nastavnik pohvaljuje napredak učenika

Nismo primetili da je nastavnica pohvaljivala rad i napredak učenika na času

2.6.4

Nastavnik daje potpunu i razumljivu povratnu informaciju učenicima o njihovom radu

Osim informacije o ispravnosti odgovora ili rešenja, nismo imali utisak da je nastavnica učenicima davala dovoljno povratnih informacija o njihovom radu na času.

2.6.5

Nastavnik uči učenike kako da procenjuju svoj napredak

Nastavnica nije učila učenike kako da procenjuju svoj napredak a mogla je – na primer pri vaspitnom cilju – zašto je važno pravilmo sa izražavati – kroz njihovu svakodnevnu konverzaciju

Nastavnik stvara podsticajnu atmosferu na času

2.7.1.

Nastavnik pokazuje poštovanje prema učenicima

Nastavnica je pokazivala poštovanje prema učenicima

2.7.2.

Nastavnik ispoljava empatiju prema učenicima

Nastavnica je ispoljavala empatiju prema učenicima

2.7.3

Nastavik adekvatno reaguje na međusobno neuvažavanje učenika

Nije bilo međusobnog neuvažavanja među učenicima

2.7.4.

Nastavnik koristi različite postupke za motivisanje učenika

Nastavnica nije koristila različite postupke za motivisanje učenika

2.7.5

Nastavnik daje učenicima mogućnost da postavljaju pitanja, diskutuju i komentarišu u vezi predmeta učenja na času

Učenici nisu u dovoljnoj meri postavljali pitanja, diskutovali ili komentarisali na času

 

 

Napomene

 

Atmosfera na času je bila dobra, čas je dobro održan a učenici su uspešno odslušali predavanje i odradili predviđene aktivnosti. Nastavnica nije planirala i nije odradila korelaciju gradiva u dovoljnoj meri (tek nešto malo sa srpskim jezikom).  Nastavnica bi morala malo više da proziva one slabije učenike i da vidi kako su shvatili gradivo. Nastavnica bi morala više da pita da učenici objasne svoje odgovore (da li su pravilno shvatili gradivo). Nastavnica je mogla da bolje planira i strukturira čas. Rad po grupama takođe mora bolje da se organizuje. Ipak, ukupna ocena je da je u  nastavni čas dobro pripremljen i održan sa dobrim uspehom.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ANALIZA NASTAVNOG ČASA  II

NASTAVNIK: XXX XXX
PREDMET: Hemija
ODELJENJE: VII
BROJ UČENIKA: 11
NASTAVNA JEDINICA: Molekuli elemenata i molekuli jedinjenja
TIP ČASA: Obrada novog gradiva sa utvrđivanjem
DATUM: 30. 01. 2014.

Uslovi organizacije časa

Nastavnica ima pregledan i uredan globalni godišnji plan, kao i operativni (mesečni) plan. Čas upisan u dnevniku se ne slaže sa operativnim (mesečnim) planom, mesečni plan za januar se završava sa 36. časom a ovo je 37. čas koji bi trebalo da bude obrađen u februaru, dakle nastavnica ide napred za jedan čas. Nastavnica ima kompletnu pisanu pripremu za čas. U pripremanju za čas nastavnica je koristila udžbenik i zbriku zadataka.

Didaktičko metodička utemeljenost nastavnog časa

Nastavnica je u pripremanju i uvođenju učenika u nastavni rad izvršila saznajnu (kognitivnu) pripremu učenika. Prvo je prozivala učenike da joj kažu šta se sećaju šta su radili o razlici između atoma i molekula i kome još uvek nije jasna ova razlika. Zajedno sa učenicima je ponovila najvažnije činjenice u vezi atoma i molekula, potrebne radi obrade teme molekula elemenata i molekula jedinjenja – zajedno su ponavljali i aktualizirali ranije učeno gradivo, dakle podsećali su se i utvrđivali šta sve znaju a potrebno je za obradu novog gradiva.
Cilj nastavnog časa je istaknut po završetku uvodnog dela (danas nastavljamo i učimo o sastavu elemenata molekula …) i time je otpočela obrada novog gradiva. Dominantni oblik rada na času je i u uvodnom delu časa i u obradi gradiva bio frontalni rad. Individualni rad je dolazio do izražaja kada su učenici izlazili na tablu da pišu strukturne i molekularne hemijske formule.
Na času je korišćena verbalno – tekstualna metoda tj. predavanje i objašnjavanje, uz demonstraciju tj. upotrebu modela atoma (nastavnica pokazuje vezivanje atoma u molekule), kao i uz manje ilustracije na tabli (nastavnica je crtala molekule i veze među atomima). Nastavnica je na času koristila modele atoma, tablu i kredu, kao i udžbenik i zbirku zadataka. Sistem učenja se odvijao putem predavanja i upotrebe egzemplarne nastave (objašnjavanje o molekulima na primerima O2, HCL, H2O, NH3) i dijaloga sa učenicima. Iako na času nije ostvarena individualizacija rada, svi su radili isto gradivo istim tempom, nastavnica je dvaput pitala učenike kome još uvek nije jasno i onda je ponovo objašnjavala neke nejasne pojmove. Nastavnica je izvršila rekapitulaciju časa (da ukratko ponovimo, radićemo zadatke iz zbirke). Domaći zadatak je zadat (zadaci iz zbirke). Čas je završen na vreme. Na času nije bilo nediscipline.

Nastavni proces i položaj učenika u njemu

Na času je nastavnica razvijala kooperativne situacije učenja. Iako je bilo par učenika koji nisu bili potpuno angažovani, učenici su u većini sarađivali na času. Verbalna komunikacija je tekla u smeru nastavnik-učenik. Nastavnik se kretao po učionici, ali samo oko školske table i pokazujući modele atoma, kretanjem nije ometao pažnju učenika, kretanje je bilo u funkciji ostvarivanja bolje komunikacije i kontrole rada učenika. Nastavnica govori normalno i razumljivo.

Socio-emocionalna klima na času

Socio-emocionalna klima na času je bila uzorna. Odnos nastavnika i učenika se zasniva na međusobnom uvažavanju, nastavnik je blizak i u dozvoljenim okvirima tolerantan prema učenicima. Kritike i primedbe ne izriče nadmeno, niti sa elementima grubosti i vređanja.

Ostvarenost standarda iz oblasti nastava i učenje

Nastavnik primenjuje odgovarajuća didaktičko-metodička rešenja na času
2.1.1.  Nastavnica je jasno istakla cilj časa
2.1.2.  Nastavnica je davala objašnjenja i trudila se da ih što bolje i zornije pojasni učenicima iako nije imala povratnu informaciju koliko su pojednin učenici razumeli gradivo.
2.1.3.  Nastavnica je radila na tome učenici zapamte ključne pojmove
2.1.4. Nastavnica je koristila pogodne nastavne metode – naročito metodu demonstracije modela atoma, ali mogla je i da da učenicima da rade sa modelima
2.1.5 Nastavnik postupno postavlja sve složenija pitanja-zadatke-zahteve Nastavnica nije postavljala složenije zadatke-zahteve.
2.2.1.  Nastavnica nije učila učenike različitim pristupima za rešavanje zadataka.
2.2.2. Novo gradivo je povezivano sa prethodno naučenim.
2.2.3. Nastavnica jeste učila učenike kako da povežu nastavne sadržaje sa primerima iz svakodnevnog života – npr. voda kao rastvarač (polarna i nepolarna veza)
2.2.4. Nastavnik uči učenike kako da u procesu učenja povezuju sadržaje iz različitih oblasti Nastavnica je u dovoljnoj meri učila učenike kako da povežu nastavne sadržaje iz različitih oblasti. Naročito sa gradivom iz fizike i biologije.
2.2.5.  Nastavnica nije učila učenike kako da postavljaju sebi ciljeve u učenju
Nastavnik prilagođava rad na času O-V potrebama učenika
2.3.1.  Nastavnica nije prilagođavala zahteve mogućnostima učenika – svi su radili isto gradivo, istim tempom. Jedino kada je tražila da joj učenici kažu šta im nije jasno.
2.3.2  Nastavnica nije prilagođavala zahteve mogućnostima učenika – svi su radili istim tempom. Jedino kada je tražila da joj učenici kažu šta im nije jasno.
2.3.3.  Nastavnica nije prilagođavala nastavni materijal ind. mogućnostima učenika učenika
2.3.4.  Nastavnica nije posvećivala posebno vreme učenicima u skladu sa njihovim posebnim obrazovnim i vaspitnim potrebama
2.4.1.  Učenici su bili u dovoljnoj meri zainteresovani za rad na času ali je bilo učenika koji su bili sasvim neaktivni (npr. XXX, YYY)
2.4.2. Učenici su bili u dovoljnoj meri aktivni na času ali ne svi (npr. XXX, YYY)
2.4.3.  Aktivnosti učenika u velikoj meri pokazuju da su razumeli predmet učenja na času mada je nastavnica mogla proveriti kako su razumeli oni slabiji učenici (pozvati na tablu)
2.4.4. Učenici koriste dostupne izvore znanja Svi učenici imaju sve potrebne izvore znanja i koriste ih
2.4.5. Nastavnica je tražila da kažu šta im nije jasno ali se učenici nisu javljali u dovoljnoj meri (možda im je jasno, možda nije – trebalo je proveriti na tabli)
2.4.6.  Malo je bilo primera da su učenici proveravali tačnost odgovora iako je nastavnica pitala (Da li može ovako? Zašto ovako? Da li je polarna ili nepolarna veza?)
2.4.7.  Nastavnica je postavljala potpitanja (Da li može ovako? Zašto ovako? Da li je polarna ili nepolarna veza?) i tražila da objasne svoje odgovore i učenici prozvani na tablu su u dobroj meri umeli da obrazlože
2.5.1. Čas je uredno podeljen i delovi su dobro povezani i struktirani
2.5.2. Nastavnik je dobro koristio vreme i čas je završen na vreme
2.5.3. Nije bilo nediscipline na času
2.5.4. Nastavnik je koristio knjigu, modele atoma, kredu i tablu na funkcionalan način
2.5.5. Nastavnica je postavljala pitanja i potpitanja i u skladu sa time obrađivala gradivo. Na času nije bilo interakcije među učenicima
2.5.6  Nastavnica je u dovoljnoj meri proveravala da li su ostvareni ciljevi nastavnog časa – na kraju časa radili zadatke iz zbirke
2.6.1. Nije bilo ocenjivanja na času
2.6.2  Zahtevi nisu prilagođavani – svi su radili isto gradivo istim tempom. Mada, pitala ih je da li im je jasno ovo o čemu je predavala.
2.6.3  Nismo primetili da je nastavnica pohvaljivala rad i napredak učenika na času
2.6.4 Nastavnik daje potpunu i razumljivu povratnu informaciju učenicima o njihovom radu Osim informacije o ispravnosti odgovora ili rešenja, nastavnica je učenicima davala povratnu informaciju o njihovom radu na času (Da li je to jasno? Da li je to dobro? Ako pogrešiš ispravićemo).
2.6.5 Nastavnik uči učenike kako da procenjuju svoj napredak Nastavnica je učila učenike kako da procenjuju svoj napredak (kada su izlazili na tabu – Da li je to dobro?) ali ne kod svih učenika
2.7.1. Nastavnica je pokazivala poštovanje prema učenicima
2.7.2.  Nastavnica je ispoljavala empatiju prema učenicima
2.7.3  Nije bilo međusobnog neuvažavanja među učenicima
2.7.4.  Nastavnica nije u dovoljnoj meri koristila različite postupke za motivisanje učenika
2.7.5  Učenici nisu u dovoljnoj meri postavljali pitanja, diskutovali ili komentarisali na času

Napomene

Atmosfera na času je bila dobra, čas je uzorno održan a učenici su uspešno odslušali predavanje. Nastavnica je planirala ali nije posebno odradila korelaciju gradiva sa gradivom iz likovne kulture. Nastavnica bi morala malo više da proziva na tablu one slabije učenike koji nisu u potpunosti bili angažovani na času i da vidi kako su oni shvatili gradivo. Nastavnica bi morala više da pita da učenici objasne svoje odgovore (da li su pravilno shvatili pojmove). Nastavnica je mogla da da učenicima da rade sa modelima atoma, kao i da na tablu pozove svakog učenika. Ipak, ukupna ocena je da je u nastavni čas veoma dobro pripremljen i održan sa odličnim uspehom.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ANALIZA NASTAVNOG ČASA  III

NASTAVNIK:  XXX XXX

PREDMET:  Matematika

ODELJENJE: I

BROJ UČENIKA: 6 (2 po IOP-1)

PEDAGOŠKI ASISTENT: YYY YYY

NASTAVNA JEDINICA: Broj 7

TIP ČASA:  Vežbanje i utvrđivanje gradiva  

DATUM: 07. 02. 2014.

Uslovi organizacije časa

Nastavnik ima pregledan i uredan globalni godišnji plan, kao i operativni (mesečni) plan. Nastavnik nije priložio na uvid portfolio za učenike svog razreda. Čas upisan u dnevniku se slaže sa operativnim (mesečnim) planom, dakle nastavnik ne kasni sa obradom gradiva.  Nastavnik ima pisanu pripremu za čas (ali ne i posebnu pripremu, ili bar poseban odeljak u postojećoj pripremi, za učenike koji rade po IOP-u). U pripremanju za čas nastavnik je koristio udžbenik.

 

Didaktičko metodička utemeljenost nastavnog časa

   Nakon pregledanja domaćih zadataka (overava potpisom pregledani rad), nastavnik je u pripremanju i uvođenju učenika u nastavni rad izvršio saznajnu pripremu učenika. Pozivao je učenike na tablu da rade zadatke sabiranja i oduzimanja sa brojem 7. Dakle priprema za čas je obuhvatila potsećanje i aktualizaciju gradiva (sabiranje i oduzimanje brojeva od 10) koje je potrebno za rad (vežbanje i utvrđivanje) na ovom nastavnom času.

   Cilj nastavnog časa je istaknut po završetku uvodnog dela (danas ćemo ponavljati gradivo u vezi broja 7, podeliću vam kontrolne zadatke koje treba sami da odradite na času) i time je otpočelo ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Dominantni oblik rada na času je i u uvodnom delu časa bio frontalni i individualni rad – sabiranje i oduzimanje uz pomoć broja 7 (na tabli ili kontorlni zadatak).

   Na času je korišćena  verbalna metoda i metoda praktičnog rada  – učenici su individualno rešavali matematičke zadatke koje im je zadavao nastavnik. Nastavnik je na času koristio udžbenik, nastavne listiće (kontrolni zadatak), tablu i kredu. Pedagoški asistent je koristio listiće za pamćenje brojeva (crteži koji asociraju na broj). Sistem učenja se odvijao putem problemske nastave i uz individualni rad učenika (učenici rešavaju matematičke zadatke sabiranja i oduzimanja uz pomoć broja 7). Na času je ostvarena individualizacija (sadržaja i tempa) rada, u odeljenju imamo dva učenika koji rade po IOP-u sa kojima radi i pedagoški asistent.  Nastavnik je izvršio rekapitulaciju časa a i domaći zadatak je zadat. Čas je završen na vreme. Na času nije bilo nediscipline.

Nastavni proces i položaj učenika u njemu

Na času je nastavnik razvijao  kooperativne i individualitstičke situacije učenja, učenici su aktivno sarađivali. Verbalna komunikacija je tekla u smeru nastavnik-učenik, pedagoški asistent-učenik i učenik-pedagoški asistent. Nastavnik i pedagoški asistent su se kretali po učionici, kretanjem nisu ometali pažnju učenika, kretanje je bilo u funkciji ostvarivanja bolje komunikacije. Nastavnik i pedagoški asistent govore normalno i razumljivo.

Socio-emocionalna klima na času

Socio-emocionalna klima na času je bila uzorna. Odnos nastavnika, pedagoškog asistenta i učenika se zasnivao na međusobnom uvažavanju, nastavnik i pedagoški asistent su bliski i u dozvoljenim okvirima tolerantni prema učenicima. Kritike i primedbe ne izriču nadmeno, niti sa elementima grubosti i vređanja.

 

 

Ostvarenost standarda iz oblasti nastava i učenje

 

Nastavnik primenjuje odgovarajuća didaktičko-metodička rešenja na času

2.1.1.

 

Nastavnik je jasno istakao cilj časa – vežbanje i utvrđivanje

2.1.2.

 

Nastavnik je davao objašnjenja i trudio se da ih što bolje i zornije pojasni učenicima

2.1.3.

 

Nastavnik je radio na tome  da učenici dobro zapamte ključne operacije

2.1.4.

 

Nastavnik je koristio pogodne nastavne metode

2.1.5

 

Nastavnik je pri kraju časa postavljao složenije zadatke-zahteve.

Nastavnik uči učenike različitim tehnikama učenja na času

2.2.1.

 

Nastavnik je učio učenike različitim pristupima za rešavanje zadataka.

2.2.2.

 

Novo gradivo je povezivano sa prethodno naučenim.

2.2.3.

 

Nastavnik je dobro učio učenike kako da povežu nastavne sadržaje sa primerima iz svakodnevnog života (kupujemo picu, jedemo čokoladu …)

2.2.4.

 

Nastavnik nije u dovoljnoj meri  učio učenike kako da povežu nastavne sadržaje iz različitih oblasti (korelacija sa ostalim predmetima).  

2.2.5.

 

Nastavnik nije učio učenike kako da postavljaju sebi ciljeve u učenju  

Nastavnik prilagođava rad na času O-V potrebama učenika

2.3.1.

 

Nastavnik je prilagođavao zahteve mogućnostima učenika – učenici koji rade po IOP-u su radili drugačije zadatke i uz pomoć nastavnika i pedagoškog asistenta

2.3.2

 

Nastavnik je prilagođavao zahteve mogućnostima učenika – učenici koji rade po IOP-u su radili polako i uz pomoć asistenta

2.3.3.

 

Pedagoški asistent je prilagođavao nastavni materijal ind. mogućnostima učenika koji rade po IOP-u

2.3.4.

 

Nastavnik je zajedno sa pedagoškim asistentom  posvećivao posebno vreme učenicima koji rade po IOP-u, u skladu sa njihovim posebnim obrazovnim i vaspitnim potrebama

2.3.5

 

U odeljenju ima dva učenika koji rade po IOP-u i njima je prilagođavao aktivnosti i pružao dodatnu podršku (uz pomoć pedagoškog asistenta) na osnovu IOP-a

Učenici stiču znanja na času

2.4.1.

 

Učenici su bili zainteresovani za rad na času

2.4.2.

 

Učenici su bili aktivni  na času

2.4.3.

 

Aktivnosti  učenika pokazuju da su razumeli predmet učenja na času

2.4.4.

 

Svi  učenici imaju sve potrebne izvore znanja i koriste ih

2.4.5.

 

Postavljao je potpitanja da bi pomogao učenicima u savladavanju i shvatanju gradiva

2.4.6.

 

 Postavljao je potpitanja da bi pomogao učenicima koji rade na tabli da procene tačnost odgovora

2.4.7.

 

Bilo je  prilika za obrazloženja rešenja ali ne dovoljno

Nastavnik efikasno upravlja procesom učenja

2.5.1.

 

Čas je uredno podeljen i delovi su dobro povezani i strukturirani.

2.5.2.

 

Nastavnik je dobro koristio vreme. Pedagoški asistent takođe.

2.5.3.

 

Nije bilo nediscipline na času

2.5.4.

 

Nastavnik je koristio knjigu i nastavne listiće-kontrolni zadatak na funkcionalan način. Pedagoški asistent takođe.

2.5.5.

 

Nastavnik i pedagoški asistent su  organizovali aktivnosti tako da nije bilo posebne interakcije među učenicima

2.5.6

 

Nastavnik  je proveravao da li su ostvareni ciljevi nastavnog časa – učenici su radili zadatke na tabli i kontrolni zadatak

Nastavnik koristi postupke vrednovanja koji su u funkciji daljeg učenja

2.6.1.

 

Nije bilo ocenjivanja na času

2.6.2

 

Zahtevi su prilagođavani – učenici koji rade po IOP-u su na tabli radili svoje sadržaje, svojim tempom (mnogo sporije, sa promenljivim uspehom i uz mnogo podrške)

2.6.3

 

Nastavnik je pohvaljivao rad i napredak učenika na času  

2.6.4

 

Nastavnik je učenicima davao povratne informacije o njihovom radu na času.

2.6.5

 

Nastavnik nije u dovoljnoj meri učio učenike kako da sami procenjuju svoj napredak

Nastavnik stvara podsticajnu atmosferu na času

2.7.1.

 

Nastavnik  je pokazivao poštovanje prema učenicima

2.7.2.

 

Nastavnik je ispoljavo empatiju prema učenicima

2.7.3

 

Nije bilo međusobnog neuvažavanja među učenicima

2.7.4.

 

Nastavnik je koristio različite postupke za motivisanje učenika (provera domaćih zadataka, rad na tabli, nastavni listići-kontorlni zadatak   …)

2.7.5

 

Učenici nisu postavljali pitanja, diskutovali ili komentarisali na času

 

 

Napomene

 

Atmosfera na času je bila odlična, čas je uzorno održan a učenici su uspešno i sa razumevanjem odradili sve aktivnosti. Učenici koji su radili po IOP-u su radili svojim tempom i iako su odradili sve predviđene aktivnosti – primetno je zaostajanje kod jedne učenice koja radi po IOP-u i za nju je već odrađena evaluacija IOP-a i biće predložen prelaz sa IOP-1 na IOP-2. Ukupna ocena je da je u  nastavni čas  vrlo dobro pripremljen (jedini problem je što nije odrađena posebna pisana priprema ili poseban odeljak u pisanoj pripremi za čas za učenike koji rade po IOP-u) i održan sa odličnim uspehom.

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s