Planovi rada za 2014/2015

Osnovna škola
«T. G. Masarik»
Janošik

 

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA

2014/2015.

 

JANKO TAKAČ
Dipl. Pedagog

CILj

Primenom teorijskih, praktičnih i istraživačkih saznanja pedagoške nauke pedagog doprinosi ostvarivanju i unapređivanju obrazovno vaspitnog rada u ustanovi, u skladu sa ciljevima i principima obrazovanja i vaspitanja definisanih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja vaspitanja, kao i posebnim zakonima.

ZADACI

– Učešće u stvaranju optimalnih uslova za razvoj dece i učenika i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada.
– Praćenje i podsticanje celovitog razvoja deteta i učenika.
– Podrška vaspitačima u kreiranju programa rada sa decom, predlaganje i organizovanje različitih vidova aktivnosti, koje doprinose dečjem razvoju i napredovanju.
– Pružanje podrške nastavniku na unapređivanju i osavremenjivanju vaspitno- obrazovnog rada.
– Pružanje podrške roditeljima, odnosno starateljima na jačanju njihovih vaspitnih kompetencija i razvijanju saradnje porodice i ustanove po pitanjima značajnim za vaspitanje i obrazovanje dece i učenika.
– Učestvovanje u praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada.
– Rad na profesionalnoj orijentaciji učenika
– Saradnja sa institucijama, lokalnom samoupravom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove.
– Samovrednovanje, stalno stručno usavršavanje i praćenje razvoja pedagoške nauke i prakse.

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI PO OBLASTIMA RADA

 

I PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

1. Učestvovanje u izradi školskog programa, plana samovrednovanja i razvojnog plana ustanove,
2. Učestvovanje u izradi godišnjeg plana rada ustanove i njegovih pojedinih delova (IOP, organizacija i oblici rada – programa stručnih organa i timova, stručnog usavršavanja, rada stručnih saradnika, saradnje sa porodicom, saradnje sa društvenom sredinom, preventivnih programa),
3. Pripremanje godišnjih i mesečnih planova rada pedagoga,
4. Sprovođenje analiza i istraživanja u ustanovi u cilju ispitivanja potreba dece, učenika, roditelja, lokalne sredine,
5. Učešće u planiranju i organizovanju pojedinih oblika saradnje sa drugim institucijama,
6. Planiranje nabavke stručne literature, periodike i učešće u nabavci i izradi didaktičkog materijala, nastavnih sredstava, igračaka, slikovnica – ujednačavanje opreme u svim vaspitnim grupama,
7. Učestvovanje u pisanju projekata ustanove i konkurisanju radi obezbeđivanja njihovog finansiranja i primene,
8. Iniciranje i učešće u inovativnim vidovima planiranja nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada,
9. Učestvovanje u izboru i koncipiranju raznih vannastavnih i vanškolskih aktivnosti, odnosno učešće u planiranju izleta, ekskurzija, boravka dece i učenika u prirodi,
10. Učešće u planiranju i realizaciji kulturnih manifestacija, nastupa dece, odnosno učenika, medijskog predstavljanja i slično,
11. Pružanje pomoći nastavnicima u izradi planova dopunskog, dodatnog rada, praktične nastave i ambijentalne nastave, plana rada odeljenjskog starešine, sekcija,
12. Učešće u izboru i predlozima odeljenjskih starešinstava,

II PRAĆENJE I VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

1. Sistematsko praćenje i vrednovanje vaspitno – obrazovnog, odnosno nastavnog procesa, samovrednovanej rada škole, razvono planiranje, praćenje razvoja i napredovanja dece, odnosno učenika,
2. Praćenje realizacije vaspitno-obrazovnog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada,
3. Praćenje efekata inovativnih aktivnosti i projekata, kao i efikasnosti novih organizacionih oblika rada,
4. Rad na razvijanju i primeni instrumenata za vrednovanje i samovrednovanje različitih oblasti i aktivnosti rada ustanove,
5. Praćenje i vrednovanje primene mera individualizacije i individualnog obrazovnog plana,
6. Učestvovanje u radu komisije za proveru savladanosti programa uvođenja u posao vaspitača/nastavnika, stručnog saradnika,
7. Iniciranje i učestvovanje u istraživanjima vaspitno-obrazovne prakse koje realizuje ustanova, naučnoistraživačka institucija ili stručno društvo u cilju unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada,
8. Učešće u izradi godišnjeg izveštaja o radu ustanove u ostvarivanju svih programa vaspitno–obrazovnog rada (programa stručnih organa i timova, stručnog usavršavanja, preventivnih programa, rada pedagoško – psihološke službe, saradnje sa porodicom, saradnje sa društvenom sredinom, praćenje rada stručnih aktiva, timova),
9. Učestvovanje u praćenju realizacije ostvarenosti opštih i posebnih standarda, postignuća učenika,
10. Praćenje analize uspeha i discipline učenika na klasifikacionim periodima, kao i predlaganje mera za njihovo poboljšanje,
11. Praćenje uspeha učenika u vannastavnim aktivnostima, takmičenjima, završnim i prijemnim ispitima za upis u srednje škole,
12. Učestvovanje u usklađivanju programskih zahteva sa individualnim karakteristikama učenika,
13. Praćenje uzroka školskog neuspeha učenika i predlaganje rešenja za poboljšanje školskog uspeha,
14. Praćenje postupaka i efekata ocenjivanja učenika.

III RAD SA NASTAVNICIMA

1. Pružanje pomoći nastavnicima na konkretizovanju i operacionalizovanju ciljeva i zadataka vaspitno – obrazovnog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada,
2. Pružanje pomoći nastavnicima u pronalaženju načina za implementaciju opštih i posebnih standarda,
3. Rad na procesu podizanja kvaliteta nivoa učeničkih znanja i umenja,
4. Motivisanje nastavnika na kontinuirano stručno usavršavanje i izradu plana profesionalnog razvoja i napredovanja u struci,
5. Analiziranje realizacije praćenih časova redovne nastave u školai i drugih oblika vaspitno – obrazovnog, odnosno obrazovno- vaspitnog rada kojima je prisustvovao i davanje predloga za njihovo unapređenje,
6. Praćenje načina vođenja pedagoške dokumentacije nastavnika,
7. Iniciranje i pružanje stručne pomoći nastavnicima u korišćenju različitih metoda, tehnika i instrumenata ocenjivanja učenika,
8. Pružanje pomoći nastavnicima u osmišljavanju rada sa decom, odnosno učenicima kojima je potrebna dodatna podrška (darovitim učenicima, odnosno deci odnosno učenicima sa teškoćama u učenju i napredovanju),
9. Osnaživanje nastavnika za rad sa decom, odnosno učenicima iz osetljivih društvenih grupa kroz razvijanje fleksibilnog stava prema kulturnim razlikama i razvijanje interkulturalne osetljivosti i predlaganje postupaka koji doprinose njihovom razvoju,
10. Osnaživanje nastavnika za timski rad kroz njihovo podsticanje na realizaciju zajedničkih zadataka, kroz koordinaciju aktivnosti stručnih veća, timova i komisija,
11. Pružanje pomoći nastavnicima u ostvarivanju zadataka profesionalne orijentacije i karijernog vođenja i unapređivanje toga rada,
12. Pružanje pomoći nastavnicima u realizaciji oglednih i uglednih aktivnosti, odnosno časova i primera dobre prakse, izlaganja na sastancima veća, aktiva, radnih grupa, stručnim skupovima i roditeljskim sastancima,
13. Pružanje pomoći nastavnicima u izradi planova dopunskog, dodatnog rada, praktične nastave i ambijentalne nastave, plana rada odeljenjskog starešine i sekcija,
14. Upoznavanje i odeljenjskih starešina i odeljenjskih veća sa relevantnim karakteristikama novih učenika,
15. Pružanje pomoći odeljenjskim starešinama u realizaciji pojedinih sadržaja časa odeljenjske zajednice,
16. Pružanje pomoći nastavnicima u ostvarivanju svih formi saradnje sa porodicom,
17. Pružanje pomoći pripravnicima u procesu uvođenja u posao, kao i u pripremi polaganja ispita za licencu,
18. Pružanje pomoći nastavnicima u primeni različitih tehnika i postupaka samoevaluacije.

IV RAD SA UČENICIMA

1. Upoznavanje detece upisane u osnovnu školu,
2. Praćenje dečjeg razvoja i napredovanja,
3. Praćenje opterećenosti učenika (sadržaj, vreme, obim i vrsta i način angažovanosti deteta odnosno učenika),
4. Savetodavni rad sa novim učenicima
5. Stvaranje optimalnih uslova za individualni razvoj deteta odnosno učenika i pružanje pomoći i podrške,
6. Pružanje podrške i pomoći učenicima u radu učeničkog parlamenta i drugih učeničkih organizacija,
7. Identifikovanje i rad na otklanjanju pedagoških uzroka problema u učenju i ponašanju,
8. Rad na profesionalnoj orijentaciji učenika i karijernom vođenju,
9. Analiziranje i predlaganje mera za unapređivanje vannastavnih aktivnosti,
10. Pružanje pomoći i podrške uključivanju učenika u različite projekte i aktivnosti stručnih i nevladinih organizacija,
11. Pružanje pomoći na osmišljavanju sadržaja i organizovanju aktivnosti za kreativno i konstruktivno korišćenje slobodnog vremena,
12. Promovisanje, predlaganje mera, učešće u aktivnostima u cilju smanjivanja nasilja, a povećanja tolerancije i konstruktivnog rešavanja konflikata, popularisanje zdravih stilova života,
13. Učestvovanje u izradi pedagoškog profila deteta, odnosno učenika za decu odnosno učenike kojima je potrebna dodatna podrška
14. Analiziranje predloga i sugestija učenika za unapređivanje rada škole i pomoć u njihovoj realizaciji,
15. Učestvovanje u pojačanom vaspitnom radu za učenika koji vrše povredu pravila ponašanja u školi ili se ne pridržava odluka direktora i organa škole, neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava.

V RAD SA RODITELJIMA ODNOSNO STARATELJIMA

1. Organizovanje i učestvovanje na roditeljskim sastancima u vezi sa organizacijom i ostvarivanjem vaspitno-obrazovnog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada,
2. Priprema i realizacija roditeljskih sastanaka, tribina,radionica sa stručnim temama,
3. Uključivanje roditelja, staratelja u pojedine oblike rada ustanove (vaspitno – obrazovni rad, odnosno nastava, sekcije, predavanja, projekti…) i participacija u svim segmentima rada ustanove,
4. Pružanje podrške roditeljima, starateljima u radu sa decom, odnosno učenicima sa teškoćama u učenju, problemima u ponašanju, problemima u razvoju, profesionalnoj orijentaciji,
5. Upoznavanje roditelja, staratelja sa važećim zakonima, konvencijama, protokolima o zaštiti dece, odnosno učenika od zanemarivanja i zlostavljanja i drugim dokumentima od značaja za pravilan razvoj dece, odnosno učenika u cilju predstavljanja koraka i načina postupanja ustanove,
6. Pružanje podrške i pomoći roditeljima u osmišljavanju slobodnog vremena dece, odnosno učenika,
7. Rad sa roditeljima, odnosno starateljima u cilju prikupljanja podataka o deci,
8. Saradnja sa savetom roditelja, po potrebi, informisanjem roditelja i davanje predloga po pitanjima koja se razmatraju na savetu

VI RAD SA DIREKTOROM

1. Saradnja sa direktorom na istraživanju postojeće vaspitno- obrazovne prakse i specifičnih problema i potreba ustanove i predlaganje mera za unapređenje,
2. Saradnja sa direktorom u okviru rada stručnih timova i komisija i redovna razmena informacija,
3. Saradnja sa direktorom na zajedničkom planiranju aktivnosti, izradi strateških dokumenata ustanove, analiza i izveštaja o radu škole,
4. Saradnja sa direktorom na formiranju odeljenja i raspodeli odeljenjskih starešinstava,
5. Timski rad na pronalaženju najefikasnijih načina unapređivanja vođenja pedagoške dokumentacije u ustanovi,
6. Saradnja sa direktorom na planiranju aktivnosti u cilju jačanja nastavničkih i ličnih kompetencija,
7. Saradnja sa direktorom po pitanju prigovora i žalbi učenika i njegovih roditelja, odnosno staratelja na ocenu iz predmeta i vladanja.

VII RAD U STRUCNIM ORGANIMA I TIMOVIMA

1. Učestvovanje u radu nastavničkog veća (davanjem saopštenja, informisanjem o rezultatima obavljenih analiza, pregleda, istraživanja i drugih aktivnosti od značaja za obrazovno-vaspitni rad i jačanje nastavničkih kompetencija),
2. Učestvovanje u radu timova, veća, aktiva i komisija na nivou ustanove koji se obrazuju radi ostvarivanja određenog zadatka, programa ili projekta. Učestvovanje u radu pedagoškog veća i stručnih aktiva za razvojno planiranje i razvoj školskog programa
3. Predlaganje mera za unapređivanje rada stručnih organa ustanove.
VIII SARADNjA SA NADLEŽNIM USTANOVAMA, ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENjIMA I JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Saradnja sa obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim, naučnim, kulturnim i drugim ustanovama koje doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka vaspitno-obrazovnog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada ustanove,
2. Učestvovanje u istraživanjima naučnih, prosvetnih i drugih ustanova,
3. Osmišljavanje programskih aktivnosti za unapređivanje partnerskih odnosa porodice, ustanove i lokalne samouprave u cilju podrške razvoja dece i mladih,
4. Aktivno učestvovanje u radu stručnih društava, organa i organizacija,
5. Saradnja sa kancelarijom za mlade Alibunar i drugim udruženjima građana i organizacijama koje se bave programima za mlade,
6. Učešće u radu i saradnja sa komisijama na nivou lokalne samouprave, koje se bave unapređivanjem položaja dece i učenika i uslova za rast i razvoj,
7. Saradnja sa nacionalnom službom za zapošljavanje.

IX VOĐENjE DOKUMENTACIJE, PRIPREMA ZA RAD I STRUČNO USAVRŠAVANjE

1. Izrada izveštaja o radu za minulu godinu i protekle mesece, kao i vođenje evidencije o sopstvenom radu na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou,
2. Izrada, priprema i čuvanje posebnih protokola, ček lista za praćenje nastave i vaspitnih aktivnosti na nivou škole,
3. Priprema za poslove predviđene godišnjim programom i operativnim planovima rada pedagoga,
4. Prikupljanje podataka o deci, odnosno učenicima i čuvanje materijala koji sadrži lične podatke o deci odnosno učenicima u skladu sa etičkim kodeksom pedagoga,
5. Stručni saradnik pedagog se stručno se usavršava: praćenjem stručne literature i periodike (Pedagoške novine, Nastava i vaspitanje), praćenjem informacija od značaja za obrazovanje i vaspitanje na internetu; učestvovanjem u aktivnostima strukovnog udruženja (Pedagoško društvo Srbije) i na Republičkoj sekciji pedagoga Srbije, pohađanjem akreditovanih seminara, učešćem na kongresima, konferencijama, tribinama, osmišljavanjem i realizacijom akreditovanih seminara, pohađanjem stručnih skupova, razmenom iskustva i saradnjom sa drugim pedagozima i stručnim saradnicima u obrazovanju

 

U Janošiku, 01. 09. 2014.

 

Za kompletan plan rada, gde su navedeni saradnici kao i  vremenska dinamika rada – pogledajte: Godišnji plan rada pedagoga 2014-2015

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MESEČNI PLANOVI RADA PEDAGOGA

ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA

SEPTEMBAR

 

PLAN RADA PEDAGOGA – SEPTEMBAR šk. 2014-2015

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

GODIŠNJI PLANOVI RADA ZA GRAĐANSKO VASPITANJE

ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA

 

GODISNJI PLAN RADA – V razred

GODISNJI PLAN RADA – VI razred

GODISNJI PLAN RADA – VII razred

GODISNJI PLAN RADA – VIII razred

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

MESEČNI PLANOVI RADA ZA GRAĐANSKO VASPITANJE

ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA

 

SEPTEMBAR

Plan za septembar – V razred 

Plan za septembar – VI razred 

Plan za septembar – VII razred 

Plan za septembar – VIII razred 

 

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s