Pokazani nivo kompetncija

Јанко Такач

Школски педагог и наставник грађанског васпитања

Основна школа Т.Г.Масарик, Јаношик

 

 

 

ПОКАЗАНИ НИВО КОМПЕТЕНЦИЈА

 

 

1.

Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе

Докази у прилогу бр.

Процена

+

1.1.

Остварује функционалне, образовне и васпитне циљеве у складу са општим принципима, циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који предаје, прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика;

НК-1.1

– Наведено место наставне јединице у склопу наставне теме

– Наведена хоризонтална и вертикална корелација градива

– Наведени специфични циљеви наставног часа

– Рад по малим групама које су састављене од специфичних ученика

1.2.

Усклађује циљеве, садржаје, методе рада и очекиване исходе, хоризонтално и вертикално повезује садржаје унутар школског програма;

НК-1.1

– Вертикална корелација са градивом Грађанског васпитања у петом разреду

-Хоризонтална корелација са градивом из историје у седмом разреду

– Корелација са ваншколским искуствима ученика: парламентаризам у Србији, избори 2014, …

1.3.

Стално прати развој области коју предаје и наставу планира у складу са новинама;

НК-1.2

Огледни наставни час предвиђен за ЧОС или Грађанско васпитање на којем се говори о демографским трендовима у српском друштву

Часопис Демократско грађанство

http://www.gradjanske.org/

1.4.

Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика;

НК-1.1

– Употреба наставних листића за рад у групи (А: постављен проблем, Б: питања за вођење дискусије)

– Рад на решавању конкретног проблема кроз дискусију, дијалог, поређење, аргументовање

– Рад по групама које су формиране према индивидуалним карактеристикама ученика

1.5.

Подстиче и користи употребу различитих медија у настави и одговарајуће и доступне технологије;

НК-1.1

– Употреба информатичког кабинета: лап топ компјутера, пројектор, …

– Припрема образовног софтвера: ПП презентација и илустративних слика

– Употреба наставних листића за рад у групи на решавању конкретног проблема

– Употреба беле табле и разнобојних фломастера

1.6.

Повезује знања из дисциплине коју предаје са знањима из других дисциплина и са ваншколским искуством ученика;

НК-1.1

– Вертикална корелација са градивом Грађанског васпитања у петом разреду

-Хоризонтална корелација са градивом из историје у седмом разреду

– Корелација са ваншколским искуствима ученика: парламентаризам у Србији, избори 2014, …

1.7.

Представља позитиван модел ученицима како се мисли и истражује у дисциплини коју предаје;

НК-1.3

Извештај комисије о савладаном програму увођања у посао:

– Ученике успешно мотивише на стваралачки, умни и практични рад

1.8.

Планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености образовних стандарда постигнућа;

Образовни стандарди постигнућа нису усаглашени за Грађанско васпитање (стање на дан: 12.03.2014.)

1.9.

Континуирано прати и вреднује постигнућа ученика користећи различите начине вредновања у складу са специфичностима предмета који предаје;

– Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)

– Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

1.10

Програм рада припрема тако да уважава: стандардне постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике ученика, водећи рачуна о садржајној и временској усклађености;

НК-1.4

Годшњи планови рада за Грађанско васпитање у петом, шестом, седмом и осмом разреду

1.11

Систематски уводи ученике у научну дисциплину;

НК-1.4

Годшњи планови рада за Грађанско васпитање у петом и шестом разреду

– шест часова упознавања основних елемената програма Грађанског васпитања у петом разреду

– шест часова упознавања основних елемената програма Грађанског васпитања у шестом разреду

1.12

Прати и вреднује интересовања ученика у оквиру предмета који предаје.

НК-1.4

Годишњи планови рада за Грађанско васпитање

-у  петом разреду Избор проблема на којем ће се радити

-у  шестом разреду Избор проблема у локалној заједници

-у седмом разреду Одабир волонтерске акције

Кординација рада Ученичког парламента

-Ученици седмог и осмог разреда

УКУПНО ПОЗИТИВНО ПРОЦЕЊЕНИХ:

2.

Компетенције за поучавање и учење

ДОКАЗИ

Процена

+

2.1.

Осмишљава подстицајну средину за учење;

НК-1. 5

-Уводне мотивационе активности

-Предавање новог градива уз АВ средства

-Рад у малим и добро планираним групама

-Слободније форме обраде градива – дискусија, дијалог, дебата, проблематизовање

-Сваки ученик може да доприноси, да даје лични печат наставном часу

2.2.

Планира праћење и вредновање постигнућа ученика и самовредновање;

НК-1. 1

– Свака припрема за час има одељке о праћењу постигнућа и  о самовредновању наставног часа

– Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)

– Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

2.3.

Индивидуализује наставу, односно учење;

НК-1. 1

– Рад по малим групама које су састављене од специфичних ученика – планирано и наведено именом и презименом

– Мањи број ученика по одељењу омогућава познавање битних карактеристика сваког ученика

2.4.

Омогућава активну улогу ученика у процесу наставе, односно учења;

НК-1. 5

-Рад у малим и добро планираним групама

-Слободније форме обраде градива – дискусија, дијалог, дебата, проблематизовање

-Сваки ученик може да доприноси, да даје лични печат наставном часу

2.5.

Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења;

НК-1. 2

НК-1. 1

НК-1. 5

-Слободније форме обраде градива – дискусија, дијалог, дебата, проблематизовање

-Сваки ученик може да доприноси, да даје лични печат наставном часу

2.6.

Континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно);

НК-1. 1

– Рад на решавању конкретног проблема кроз дискусију, дијалог, поређење, аргументовање

 

НК-1. 2

– Развој критичког мишљења

2.7.

Планира активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика контекста у којем ради;

НК-1.1

– Вертикална корелација са градивом Грађанског васпитања у петом разреду

-Хоризонтална корелација са градивом из историје у седмом разреду

– Корелација са ваншколским искуствима ученика: парламентаризам у Србији, избори 2014, …

2.8.

Даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања;

НК-1. 2

НК-1. 1

НК-1. 5

2.9.

Планира активности којима се развијају научни појмови код ученика;

НК-1. 2

НК-1. 1

НК-1. 5

– Свака припрема за час има одељке о праћењу – које смо нове појмове научили?

2.10.

Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

НК-1. 1

– Свака припрема за час има одељке о праћењу постигнућа и  о самовредновању наставног часа

– Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)

– Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

УКУПНО ПОЗИТИВНО ПРОЦЕЊЕНИХ:

 

 

3.

Компетенције за подршку развоју личности ученика

ДОКАЗИ

Процена

+

3.1.

Уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног нивоа сваког појединог ученика у току припремања и планирања образовно-васпитних активности;

НК-1. 6

– употреба обрасца за праћење напредовања ученика у току школске године, који је састављен за све наставнике наше школе

НК-1. 1

– Рад по групама које су формиране према индивидуалним карактеристикама ученика

3.2.

Подстиче мотивацију ученика за учење;

НК-1.3

Извештај комисије о савладаном програму увођања у посао:

– Ученике успешно мотивише на стваралачки, умни и практични рад

НК-1. 5

-Уводне мотивационе активности

-Предавање новог градива уз АВ средства

-Рад у малим и добро планираним групама

-Слободније форме обраде градива – дискусија, дијалог, дебата, проблематизовање

-Сваки ученик може да доприноси, да даје лични печат наставном часу

3.3.

Подстиче и развија личну одговорност за учење;

НК-1.3

Извештај комисије о савладаном програму увођања у посао:

– У кабинету влада радна атмосфера коју педагог ствара заједно са ученицима

3.4.

Прати индивидуално постигнуће ученика у циљу подстицања развоја;

НК-1. 6

– употреба обрасца за праћење напредовања ученика у току школске године, који је састављен за све наставнике наше школе

– Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)

– Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

3.5.

Подстиче и развија самовредновање код ученика; – Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)- Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

3.6.

Подстиче и развија вршњачко вредновање; – Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)- Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

3.7.

Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном раду, засновану на поштовању различитости и уважавању потреба;

НК-1. 1

– Рад на решавању конкретног проблема кроз дискусију, дијалог, поређење, аргументовање

– Рад по групама које су формиране према индивидуалним карактеристикама ученика

3.8.

Укључује мишљење ученика у вредновање његових постигнућа; – Пређена обука за нови Правилник о оцењивању (Вршац, 01. 12. 2012.)- Примена новог Правилника о оцењивању према којем се ученици на Грађанском васпитању оцењују описном оценом

3.9.

Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика; -Као кординатор Ученичког парламента од јануара 2011. године водио сам и водим Ученички парламент наше школе у четири састава

– Као наставник Грађанског васпитања:

НК-1. 2

НК-1. 1

НК-1. 5

-Слободније форме обраде градива – дискусија, дијалог, дебата, проблематизовање

-Сваки ученик може да доприноси, да даје лични печат наставном часу

3.10.

Уважава личност и приватност ученика; У Србији овај домен регулишу Закон о заштити података о личности и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Изузеци од заштите права на приватност, јесу ситуација када постоји сагласност лица о чијим подацима је реч, и у ту сврху школа за своје потребе (настава, слободне активности, такмичења, интернет сајт, медији …) тражи сагласност родитеља ученика.

3.11.

Пружа помоћ и подршку ученицима у њиховом организовању и учешћу у свим облицима школског живота; -Као кординатор Ученичког парламента од јануара 2011. године водио сам и водим Ученички парламент наше школе у четири састава- Као наставник Грађанског васпитања водио сам више волонтерских акција: прикупљање електронског отпада, прикупљање старе одеће, прикупљање старог папира, орагнизовао активности из домена екологије и покрета горана …

3.12.

Заступа најбољи интерес ученика у образовно-васпитном раду; Сваки просветни радник је по прописима дужан да се води најбољим интересом детета то јест ученика. У том погледу сам укључен у рад на заштити ученика од насиља, инклузији ученика са посебним потребама, ученичком парламенту и сл.

3.13.

Развија толеранцију и хуманост код ученика; – Као наставник Грађанског васпитања школске 2012/2013. године водио сам волонтерску акцију прикупљања  старе одеће приликом које смо у сарадњи са канцеларијом Црвеног крста Алибунар поклонили десетак великох кутија са одећом и обућом (како за децу тако и за одрасле) сиромашнима у нашој околини.- Као кординатор Ученичког парламента бавио сам се  питањем ужине за ученике који су хтели да се у јеловник укључи и мало богатија-скупља храна (фина пецива, воће, слаткиши …). Морао сам да им објасним да би у том случају њихови сиромашнији другари (којих је око трећина укупне школске популације) морали да одустану од ужине коју не би могли себи да приуште.

3.14.

Користи различите стратегије праћења развоја различитих аспеката личности ученика (сарадња са другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех);

НК-1. 6

– употреба обрасца за праћење напредовања ученика у току школске године, који је састављен за све наставнике наше школе

 

3.15.

Вреднује сопствени рад анализирајући и пратећи мотивацију, задовољство, активност ученика на часу, њихову самосталност и истрајност у раду.

НК-1. 1

– Свака припрема за час има одељке о праћењу постигнућа и  о самовредновању наставног часа

УКУПНО ПОЗИТИВНО ПРОЦЕЊЕНИХ:

 

4.

Компетенције за комуникацију и сарадњу

ДОКАЗИ

Процена

+

4.1.

Тимски планира и програмира образовно-васпитни процес;

НК-1. 7

– Извештај о раду актива за друштвене науке у школској 2010/2011 години у коме се види да се на нивоу тимова редовно планира корелација градива из области предмета друштвених наука

4.2.

Испитује потребе родитеља и друштвене заједнице и у складу с тим планира сарадњу са њима;

– Члан сам школског Тима за развојно планирање у склопу којег је остваривана сарадња са локалном самоуправом (представник МЗ је члан тим аза развојно планирање)

– Посећујем родитељске састанке

– Редовно остварујем индивидуалне контакте са родитељима (било  усмено – било писмено)

4.3.

Примењује принципе ненасилне комуникације у изражавању својих запажања у вези са праћењем и вредновањем ученика; –          Члан сам Тима за заштиту ученика од насиља

НК-1.3

Извештај комисије о савладаном програму увођања у посао:

– Однос према ученицима је природан и непосредан

4.4.

Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;

-Кординатор сам Ученичког парламента у нашој школи

-Задужен са за Кутију за ученичка питања (за наставнике и Ученички парламент)

НК-1. 5

-Рад у малим и добро планираним групама

-Слободније форме обраде градива – дискусија, дијалог, дебата, проблематизовање

-Сваки ученик може да доприноси, да даје лични печат наставном часу.

4.5.

Подстиче стварање позитивне социјалне климе у одељењу;

НК-1.3

Извештај комисије о савладаном програму увођања у посао:

– Однос према ученицима је природан и непосредан

– Ученике успешно мотивише на стваралачки, умни и практични рад

4.6.

Гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном процесу;

– Кординатор сам Ученичког парламента у нашој школи

Члан сам Тима за заштиту ученика од насиља

НК-1.3

Извештај комисије о савладаном програму увођања у посао:

– Однос према ученицима је природан и непосредан

– Ученике успешно мотивише на стваралачки, умни и практични рад

4.7.

Користи конструктиван приступ у комуникацији са ученицима и подстиче их на коришћење таквог приступа;

– Кординатор сам Ученичког парламента у нашој школи

–          Члан сам Тима за заштиту ученика од насиља

4.8.

Са родитељима и друштвеном заједницом ради на утврђивању заједничких интереса;

– Члан сам школског Тима за развојно планирање у склопу којег је остваривана сарадња са локалном самоуправом (представник МЗ је члан тим аза развојно планирање)

– Редовно остварујем индивидуалне контакте са родитељима (било  усмено – било писмено)

4.9.

Покреће, прихвата и ради на остваривању иницијативе родитеља и друштвене заједнице у остваривању заједничких интереса;

– Члан сам школског Тима за развојно планирање у склопу којег је остваривана сарадња са локалном самоуправом (представник МЗ је члан тим аза развојно планирање)

– Редовно остварујем индивидуалне контакте са родитељима (било  усмено – било писмено)

4.10.

Уважава и поштује личност и приватност родитеља и осталих партнера у образовно-васпитном процесу; У Србији овај домен регулишу Закон о заштити података о личности и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Изузеци од заштите права на приватност, јесу ситуација када постоји сагласност лица о чијим подацима је реч, и у ту сврху школа за своје потребе (настава, слободне активности, такмичења, интернет сајт, медији …) тражи сагласност датих лица.

4.11.

Благовремено и континуирано размењује информације са родитељима о постигнућу и развоју ученика;

– Редовно остварујем индивидуалне контакте са родитељима (било  усмено – било писмено)

НК-1. 6

– употреба обрасца за праћење напредовања ученика у току школске године, који је састављен за све наставнике наше школе

4.12.

Ангажује родитеље и остале партнере у образовно-васпитном процесу у остваривању образовно-васпитних активности у складу са њиховим интересовањима и могућностима;

– Сарађивао сам са родитељима приликом организације наших волонтерских акција

– Члан сам школског Тима за развојно планирање у склопу којег је остваривана сарадња са локалном самоуправом (представник МЗ је члан тим аза развојно планирање)

– Редовно остварујем индивидуалне контакте са родитељима (било  усмено – било писмено)

4.13. Користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја деце.

– Сарађивао сам са канцеларијом Црвеног крста општине Алибунар у вези волонтерске акције прикупљања старе одеће

-Сарађивао сам са МЗ Јаношик у вези огласшавања свих нашик волонтерских акција

– Члан сам школског Тима за развојно планирање у склопу којег је остваривана сарадња са локалном самоуправом (представник МЗ је члан тим аза развојно планирање)

– Редовно остварујем индивидуалне контакте са родитељима (било  усмено – било писмено)

УКУПНО ПОЗИТИВНО ПРОЦЕЊЕНИХ:
Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s