Ugledni čas 2014 – Građansko vaspitanje

PRIPREMA NASTAVNOG ČASA

PREDMET Građansko vaspitanje
Nastavnik Janko Takač

Razred:

Sedmi

Odeljenje:

1

Nastavna tema Broj 3
Naziv Država i vlast
Nastavne jedinice Broj 23
Naziv Vlast
Tip nastavnog časa Obrada novog gradiva
Ciljevi Obrazovni Obrazovanje za kompetentan, odgovoran  i angažovan život u demokratskom društvu
Vaspitni Razvijanje odgovornosti i inicijativnosti kao bitnih karakteristika građana.
Funkcionalni Formirati stаvove, rаzviti veštine i usvojiti vrednosti koje su pretpostаvkа zа kompetentаn, odgovorаn i аngаžovаn život u demokrаtskom društvu. Shvatanje neophodnosti postojanja vlasti i koncepta ograničenja vlasti
Korelacija Korelacija sa predmetom istorija – oblast Francuska buržoaska revolucija
Nastavne metode Diskusijа: аrgumentovаnje, debаtа, аnаlizа slučаjа, poređenjeDijaloška: Heuristički dijalog i dijalog u grupi

Monološka: Predavanje, opisivanje, objašnjavanje

 • Rad sa tekstom – pitanja za rad po grupama
 • Ilustrativno – demonstrativna: PP prezentacija i slike
Oblici rada Frontalni rad i rаd u odvojenim mаnjim grupаmа (I gr. 3, II gr. 5 i  III gr. 3 učenikа)
Nastavna sredstva
 • Verbalna: govor nastavnika, diskusija i izveštaji učenika po grupama
 • Tekstualna: rad učenika sa listićima, pitanjima i sa sastavljanjem izveštaja
 • Vizuelna: PP prezentacija, bela tabla
 • Tehnička: lap-top, projektor, softver
Izvori znanja
 •   knjige, štаmpа, televizijа, internet…
 

SADRŽAJ RADA

Uvodni deo časa10 min

 

Priprema učenika – uvod u temu ili nastavnu jedinicu

Aktivnosti nastavnika Aktivnosti učenika
1)      Motivaciona aktivnost: Nastavnik deli učenike na 3 grupe:

 

–         I grupa od 3 člana (AM-kraljica,JK-podanik, SB-podanik) će se baviti pojmom Monarhija

–         II grupa od 5 članova (DP, JM, PM, VD-oligarh 2, AS-oligarh 1) će se baviti pojmom oligarhija

–         III grupa od 3 člana (AG, VS, AM) će se baviti pojmom demokratija.

Ako nisu svi učenici danas tu, raspored je izmenjen ali tako da smisao ostane isti.

 

 

 

2)      Uvodna aktivnost: Ponavljanje sa prošlog časa na osnovu sastava koje su napisali o državi, o njenim glavnim karakteristikama i o neophodnosti postojanja države

 

3)      Povezujući prethodno gradivo o državi, izlaže o pojmu suvereniteta koji je usko povezan sa pojmom vlasti. Nakon toga izlaže osnovne podatke o vlasti, o vrstama vlasti i uređenja

 

 

 

 

3) Nastavnik izlaže cilj i zadatke ovog nastavnog časa:   Shvatiti pojam vlasti, njene karakteristike tokom razvoja društva i razumeti neophodnost postojanja vlasti. Upoznati se sa konceptima ograničenja i podele vlasti.

1) Slušaju instrukcije nastavnika i sedaju tamo gde im je rečeno. Ako su svi učenici na broju sedaju prema sledecem rasporedu:-         I grupa od 3 člana (AM-kraljica,JK-podanik, SB-podanik) će se baviti pojmom Monarhija

–         II grupa od 5 članova (DP, JM, PM, VD-oligarh 2, AS-oligarh 1) će se baviti pojmom oligarhija

–         III grupa od 3 člana (AG, VS, AM) će se baviti pojmom demokratija.

 

2) Individualno izveštavaju o svom sastavu o državi, ostali učenici prate slušaju kratko izlaganje i prisećaju se svega naučenog. Dozvoljeno je i da dopunjuju izlaganja i da komentarišu.

3)      Slušaju izlaganje o suverenitetu države, kolonijama kao teritorijama-državama bez suvereniteta, vrstama vlasti: monarhija (kraljevina, carevina, diktatura), oligarhija (aristokratija, ekonomski oligarsi), demokratija (republika, izbori, predstavnici-poslanici u parlamentu)

3) Slušaju šta je cilj časa i pitaju ako im nešto nije jasno

Glavni deo časa25min

Realizacija zadatka časa

Aktivnosti nastavnika Aktivnosti učenika
1) Mala i zanimljiva powerpoint prezentacija:  

Primeri moći:

Harizmatska moć – kakvu moć imaju papa, patrijarh

Ekonomska moć – kakvu moć imaju Bil Gejts, Steve Jobs

Politička moć – kakvu moć imaju Tito, Staljin

Vojna moć – kakvu moć imaju Napoleon, Hitler

(Personalna moć – učitelj, roditelj

 … i sl.)

2)      Drži kratko predavanje o vlasti i vrstama vlasti u jednoj državi u prošlosti i savremenom svetu: Šta je dakle moć, kako izgleda monarhija, kako oligarhija a kako demokratija? Ako nema vlasti onda imamo šta (anarhija)?

3)      Prema unapred odredjenim grupama, daje učenicima listiće sa pitanjima koja treba da vode diskusiju:

–         Koje ste uloge prepoznali? (kraljica, podanik, oligarh …)

–         Kakva je ličnost na vlasti (kraljica ili oligarh)

–         Koje su dobre a koje su loše osobine ličnosti na vlasti?

–         Koje su prednosti a koje su mane vašeg uređenja?

–         Na osnovu čega se donose odluke u vašem  uređenju;

–         Kakav je položaj ljudi u vašem uređenju;

–         Koja su pravila za izbor vladara, koja su za vladanje, kako se ograničava vlast u vašem uređenju?

–         … (listići u prilogu)

4)      Obilazi i nadzire rad grupa i podstiče pojedinačne učenika na rad i diskusiju unutar grupa. Po potrebi postavlja potpitanja i motiviše učenike.

5)      Sluša izlaganja po grupama. U analiziranju izveštaja po grupama vodi se istim pitanjima:

–         Koje ste uloge prepoznali? (kraljica, podanik, oligarh …)

–         Kakva je ličnost na vlasti (kraljica ili oligarh)

–         Koje su dobre a koje su loše osobine ličnosti na vlasti?

–         Koje su prednosti a koje su mane vašeg uređenja?

–         Na osnovu čega se donose odluke u vašem  uređenju;

–         Kakav je položaj ljudi u vašem uređenju;

–         Koja su pravila za izbor vladara, koja su za vladanje, kako se ograničava vlast u vašem uređenju?

–         … (listići u prilogu)

5.  Problematizuje izlaganja i podstiče učenike na diskusiju o spornim pitanjima u svakom obliku vlasti, eventualno sa naglaskom na odbranu demokratskog uređenja.

– Dakle, koje su prednosti a koje su mane svakog od ova tri uredjenja vlasti?

6) Privodi diskusiju ka svom završetku i izvodi zaključke

1) Gledaju PP prezentaciju, slušaju nastavnikove reči i uključuju se u diskusiju sa nastavnikom  navodeći vlastite primere za vlast i moć2) Slušaju kratko predavanje, postavljaju pitanja i diskutuju

 

 

4)      Grupe dobijaju zaduženja i pitanja koja treba da vode diskusiju. Odgovaraju na postavljena pitanja.

 1. Grupe sastavljaju izveštaje i biraju predstavnika koji će izlagati:

–         Prva grupa uz pomoc panoa izlaže svoj izveštaj

–         Druga grupa uz pomoc panoa  izlaže svoj izveštaj

–         Treća grupa uz pomoc panoa  izlaže svoj izveštaj

 1. Slušaju izlaganje druge grupe i pitaju ako im nešto nije jasno i diskutuju o onome što čuju, vode se istim pitanjima.

–         Koje ste uloge prepoznali? (kraljica, podanik, oligarh …)

–         Kakva je ličnost na vlasti (kraljica ili oligarh)

–         Koje su dobre a koje su loše osobine ličnosti na vlasti?

–         Koje su prednosti a koje su mane vašeg uređenja?

–         Na osnovu čega se donose odluke u vašem  uređenju;

–         Kakav je položaj ljudi u vašem uređenju;

–         Koja su pravila za izbor vladara, koja su za vladanje, kako se ograničava vlast u vašem uređenju?

5. Diskutuju na osnovu nastavnikovog problematizovanja i u pravcu odbrane demokratskog uređenja.

– Taksativno navode koje su  prednosti a koje su mane svakog od ova tri uredjenja vlasti?

6. Završavaju diskusiju i izvode zaključke

Završni deo časa10 min

Osvrt na strukturu časa i naglašavanje njegovih bitnih elemenata

Aktivnosti nastavnika Aktivnosti učenika
1)      Postavlja pitanje učenicima: Šta dakle možemo danas zaključiti o vlasti?2)      Nakon slušanja učeničkih odgovora navodi taksativno sve one jake strane i one slabe strane Demokratskog uređenja

3)      Na sledećem času ćemo se baviti ograničenjem, kao i podelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

1)      Odgovaraju na nastavnikovo pitanje2)      Slušaju nastavnikovo izlaganje i rezimiranje

3)      Pripremaju se za sledeći čas na kojem će se raditi ograničenje i podela vlasti

 

Plan rada na tabli (Plan table)

 

 Powerpoint prezentacija Moć 

Fotografije primera za svaku od navedenih moći:

 

 Harizmatska moć – papa, patrijarh

Ekonomska moć – Bil Gejts, Stiv Džobs

Politička moć –Tito, Staljin,

Vojna moć –  Napoleon, Hitler

Definicije

Bela tabla  

Pano 1

Izveštaj I grupe – Monarhija

 

Pano 2

Izveštaj II grupe – Oligarhija

 

Pano 2

Izveštaj III grupe – Demokratija

 Bela tablaTaksativno navodjanje jakih i slabih strana monarhije, oligarhije i demokratije

Domaći zadatak i priprema učenika za naredni čas:Učenici treba da razmisle o poslovici  Kadija te tuži, kadija te sudi

Takodje treba da razmisle o odgovorima na pitanja: Šta radi parlament? Šta radi vlada?  Šta rade sudovi?

Samovrednovanje i evaluacija održanog časa: 

–         Šta smo na ovom času novo naučili (novi pojmovi)?

______________________________________________________________

–         Kako smo međusobno sarađivali? ___________________________________

–         Kako smo se osećali?  _______________________________________

–         Šta bi se moglo dodati pa da nastava i učenje budu još bolji i efikasniji?  ______________________________________________________________________

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osnovna škola ‘’T. G. Masarik’’

Janošik

Školska 2013/2014. godina

U G L E D N I  Č A S

Br. 1

–  Vlast  –

I Z V E Š T A J

Janošik, Mart 2014.

SADRŽAJ:

1. PODACI O ČASU  …………………………………………………………………………..  3

Definisanje časa  ………………………………………………………………………..  3

Uvođenje novine  ………………………………………………………………………………  3

Motivacija      ………………………………………………………………………………………..  3

Usaglašenost sa nastavnim planom i programom  ………………………………………..4

2. PLANIRANjE I ORGANIZACIJA ČASA  ………………………………………..  4

Ciljevi časa  ………………………………………………………………………………..  4

Metode i oblici rada  ……………………………………………………………………  4

Uslovi za realizaciju časova  …………………………………………………………………..   5

Organizacija časa  (priprema, zadaci za učenike i nastavni materijali) ………..     5

3. EVALUACIJA  ………………………………………………………………………………. 5

Direktor i nastavnici  ……………………………………………………………………………..   5

Učenici     ……………………………………………………………………………………………..   5

 

 1. 1.     PODACI O ČASU

Definisanje časa:

Nastavnik:  Janko Takač

Nastavni predmet:  Građansko vaspitanje

Nastavna oblast:  Država i vlast

Nastavna jedinica: Vlast

Razred:  VII-1

Tip časa: Obrada novog gradiva

Uvođenje novine :

– Primena metoda aktivne nastave koja podstiče učenike na rešavanje konkretnih problema primenom naučenog

– Rad po grupama i vršnjačka edukacija koja podstiče saradnju među učenicima i veću samostalnost u radu

– Podsticanje diskusije, aktivističkog stava uz razvoj tolerancije i demokratičnosti.

– Primena svih resursa informatičkog kabineta u nastavi

– Primena grupnog oblika rada u nastavi

– Primena problemske nastave i slobodne diskusije u nastavi

Motivacija:

Predajući Građansko vaspitanje u osnovnoj školi, polazimo od sledeće činjenice: neće veliki broj učenika postati biolozi, neće mnogi učenici postati istoričari, ni geografi. Neki će možda postati  hemičari,  neki će postati tehničari, ali opet, veoma mali broj njih će postati matematičari a još manje će biti fizičara. Ali, svi će oni postati građani, svi će biti državljani ove ili one države i svi će biti pod nečijom vlašću a možda će neki jednog dana i sami imati neku vrstu vlasti u rukama.

Učenicima  je  potrebno  više praktičnog  i  samostalnog  rada na konkretnim problemima.  Povod  za  uvođenje  novina  u  nastavu  bili  su  potreba za inoviranjem nastave, upotrebom svih novih školskih resursa, odslušani akreditovani  seminari  i  prilika  da  se  usvojena  znanja  primene  u  nastavi,  kao i potreba da se  učenici upoznaju  sa  gradivom  na  jedan  drugačiji,  aktivniji  i  interesantniji  način.  Poseban motiv za uvođenje novina u nastavu jeste da učenici pored znanja i umenja, steknu i određene komunikacijske i socijalne veštine, kao i sposobnosti za rad u  timu, za aktivizam i participaciju u društvenim procesima.

Usaglašenost sa nastavnim planom i programom

Nastavna  tema i pripadajuća joj jedinica  su usaglašene  sa  nastavnim  planom  i  programom  predmeta Građansko vaspitanje u VII razredu.  Učenici  su  već obučаvаni u tehnikаmа grupnog rаdа i rаzvijаli su svoje sposobnosti kritičkog prosuđivаnjа i odgovornog odlučivаnjа i delаnjа na časovima Građanskog vaspitanja u V razredu. A u VI razredu su učili o funkcionisаnju nivoа i orgаnа vlаsti i upoznаvаli se sa merаma vlаsti. Korelacija gradiva između predmeta u VII razredu je moguća u oblasti predmeta Istorija u okviru kojeg se proučava  Francuska buržoaska revolucija 1789. nakon koje je monarhija zamenjena republikom, aristokratija građanstvom, feudalizam kapitalizmom.

 

2. PLANIRANJE I ORGANIZACIJA ČASA

Ciljevi časa

Opšti cilj časa:  Rаzumeti neophodnost postojаnjа vlаsti

Obrazovni ciljevi časova:

–  učenici uče o vrstama moći: harizmatska, ekonomska, vojna, politička …

–  učenici uče o vrstama društvenih uređenja tokom istorije sa aspekta moći, vlasti i odučivanja: monarhija, oligarhija i demokratija

–  učenici rešavaju konkretne probleme sa aspekta ljudi koji su u položaju da drže vlast u svojim rukama: procesi odlučivanja u monarhiji, oligarhiji i demokratiji

–  učenici se osposobljavaju da rade  u grupama i razvijaju timski rad,

–  stvaranje i negovanje radne atmosfere na času

Funkcionalni ciljevi časova:

Učenik je sposoban da:

–         funkcioniše kao delotvorni član tima i doprinosi ostvarenju ciljeva tima

–         uzme učešće u rešavanju konkretnih problema i donosi odluke

–         samostalno poveže ranije stečena znanja i iskustva sa novim gradivom

–         argumentovano diskutuje, procenjuje vrednost i kvalitet određenih rešenja

Metode i oblici rada

–         Metode rada: verbalna (predavanje, rad sa tekstom), ilustrativno-demonstrativna (rad uz PP prezentaciju) i problemska (rešavanje konkretnih problema)

–         Oblici rada: frontalni i rad u grupama

Uslovi za realizaciju časova

Čas je realizovan u informatičkom kabinetu

Potrebna nastavna sredstva za realizaciju časa su:

– radni listići o državi koje su dobili na prošlom času za domaći zadatak  (prilog B)

– radni listići sa problemom koji treba rešiti (prilog C)

– projektor, laptop, projekciono platno, bela tabla

– powerpoint prezentacija (prilog D)

– pitanja za vođenje diskusije po grupama (prilog E)

– papiri, olovke

– slike iz perioda revolucija (prilozi F i G)

 

Organizacija časa (tok časa)

Kompletna priprema za čas (prilog A)

 1. 3.     EVALUACIJA 

Direktor i nastavnici:

Ovom uglednom nastavnom času su prisustvovali direktor škole Zuzana Halabrin i sledeći nastavnici naše škole: Ivan Listmajer, Ondrej Urban, Jarmilka Urban, Anna Valentova, Martina Zrinji, Zuzana Đukić, Jaroslav Halabrin, Elena Omasta, Marija Dišpiter, Marina Kolarik i Slađan Srdić. Nastavnom času je prisustvovala i Martina Urban koja je u našoj školi pedagoški asistent.

Učenici:

Ovaj ugledni nastavni čas je organizovan za učenike odeljenja VII razreda. Ovo odeljenje ima 11 učenika, pet devojčica i šest dečaka.

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s